Pretraga
Novogradnja logo

Savjeti pri kupoviniSavjeti koje Vam upu?ujemo na ovoj strani smatrajte na neki na?in kao besplatne konsultanske usluge i savete od strane nae
Agencije sa iskrenom eljom svima koji ih pro?itaju da na laki, sigurniji, bri, pravno-maksimalno zati?en i finansijski uspjeniji
na?in prodate ili kupite Vau eljenu nekretninu. Bez obzira da li ?ete kupoprodaju zavriti preko Agencije ili sami.

1. Informiite se o kretanju cijena na tritu

Da bi ste doneli dobru odluku vezano za kupovinu nekretnine, neophodno je prethodno neko vrijeme pratiti kretanje cijena. elje i
mogu?nosti ?esto su daleko, tako da je najbolje predhodno dobro izvagati ta je ono najbolje to vae mogu?nosti dozvoljavaju. Da
bi ste stekli pravu sliku o tome ta se i gdje moe na?i, po kojoj cijeni, potrebno je neko vreme pratiti oglase. Za po?etak, prije
pokretanja ozbiljnije akcije moete pratiti kretanja cijena i na nasem portalu Nekretnine.ba. Broj oglasa je dovoljno velik da bi uzorak
bio relevantan, i neuporedivo veci od ponude u novinama, jer u oglasima ne moe uvek stati kompletna ponuda agencija. Putem
interenta moete sakupiti mnoge informacije.. Kompletne ponude agencija, iskustva, zakone, savjete, itd. Mnogo toga uti?e na
cijenu, prije svega - spratnost (naro?ito na cijenu uti?e prizemlje i posljednji sprat), da je grijanje CG ili neto drugo, da li stan ima
terasu, i neto to zna?ajno uti?e na cijenu - da li je stan uknjien ili ne. Sve to treba uzeti u obzir da bi na kraju dobili realnu sliku
onoga ta vam mogu?nosti pruaju, i da li stan u ponudi iako Vam se, recimo svi?a, zaista vredi toliko koliko se za njega trai.

2. Nastupanje bez Agencije

Kada ste bolesni idete kod doktora. Kada neto nije u redu sa Vaim kolima traite savet mehani?ara. Za pravni savet idete kod
advokata. Zato onda da prodajete ili kupujete nekretninu bez pomo?i profesionalca. Posle donoenja odluke o prodaji ili kupovini
izaberite proverenu, poznatu i dokazanu agenciju koja Vam moe ponuditi sledece:
a) maksimalnu pravnu zatitu
b) obu?eni tim profesionalaca
c) veliki broj svih tipova nekretnina
d) veliki broj plateno sposobnih kupaca
e) iskrenu namjeru i spremnost da Vau kupovinu ili prodaju uradi to profesionalnije i uspenije
3. Pregovori o cijeni

Nemojte biti kruti u pregovorima. U interesu je i Vas i prodavca da se dogovorite. Zato prepustite Vaem agentu da pregovara o
uslovima i cijeni i prihvatite njegove sugestije.

4. Iskrenost prema agenciji

Kupcima preporu?ujemo da izaberu agenciju koja ?e voditi Vau kupovinu i u koju ?e te imati povjerenja da ?e to uraditi na najbolji
na?in. Agentu koji ?e biti zaduen za Vau kupovinu saoptite elje i sve bitne elemente u vezi kupovine, kako bi on mogao to
uspjenije i povoljnije da je realizuje u Vau korist. Ukoliko budete neiskreni i ne saoptite bitne informacije, to ?ete uraditi na vlastitu
tetu i na tetu Agencije. Ne preporu?ujemo Vam da ostavljate Vae brojeve telefona ve?em broju Agencija i Agencijama koje niste
provjerili radi Vae zatite i diskrecije.

5. Kako izabrati pravu agenciju
a) Dolaskom u agenciju sami ?ete se najbolje uveriti o kakvoj se firmi radi jer ?ete videti na koji na?in je firma organizovana, ko su
zaposleni, na koji na?in ?e Vas primiti, kakva objanjenja ?e Vam dati, kakav je poslovni prostor, kakva je tehnicka opremljenost.

b) Telefonskim putem tako?e moete dobiti bitne informacije o firmi po?evi od prvog razgovora sa agentom, menaderom ili
direktorom. Informacije koje moete dobiti su: o stanovima koje ste Vi pronali iz oglasa, dodatne informacije o stanovima koji bi bili
interesantni za Vas, sa kolikim brojem nekretnina i kupaca raspolae Agencija, dobi?ete odgovore u vezi cijena na tritu, zakonske
regulative itd.

c) Preporuka je tako?e jedan od dobrih na?ina da saznate o kvalitetu Agencije. Ako je neko od Vaih poznanika, prijatelja ili ro?aka
zadovoljan obavljenim poslom u Agenciji koju Vam preporucuje vrlo je vjerovatno da ?e ta ista Agencija i za Vas obaviti kupoprodaju
na najbolji nacin. Bez obzira na ovo opet Vam predlaemo da sami proverite preporu?enu Agenciju.
6. Ukoliko nastupate bez agencije

U ovom slu?aju vam preporu?ujemo da od prodavca potraite sledece:
- Vlasni?ku dokumentaciju (ugovor o otkupu, ugovor o kupoprodaji, reenje o naslje?ivanju, kompletan pravni sljed)
- Provjerite da li dokumenta imaju pe?at suda i poreske uprave da je porez placen
- Pitajte za razlog prodaje
- Provjerite da stan nije pod nekim teretom
- Detaljno pregledajte stan
- Nek Vam kupoprodajni ugovor uradi neko stru?no lice
ZBOG ?EGA JE GORE NAVEDENO VRLO BITNO?!

Pravna zatita je za Vas najbitniji element kupoprodaje - ukoliko ste kupili stan od prodavca ?ije je vlasnitvo sporno Vi ste u velikom
problemu! Maksimalnu pravnu zatitu pruice Vam ozbiljna Agencija koja zbog svog renomea i imida i uspenog poslovanja po
pravilu uvek angauje advokata profesionalca - specijalistu za nekretnine ili ga vec ima. U svakom poslu obu?eni profesionalci su
uvek uspjeniji i pouzdaniji od poluprofesionalaca i amatera, a pogotovo ako zastupaju poznatu firmu. Samim tim utede?e Vam
vreme i novac.

Uspjene firme se trude da svaki posao zavre to profesionalnije i uspjenije, jer da tako ne rade ne bi ni bile uspjene.