Pretraga
Novogradnja logo

SQUARE

Tuzla

Investitor: INPROZ Group d.o.o.
Završetak gradnje: 2019
Pretraga

Marketing


Opis

Svoju bogatu turističku ponudu Tuzla je upotpunila sa otvaranjem rekonstruisanog Trga slobode. Trg Slobode u Tuzli je glavni
Gradski trg, ujedno je i manifestacioni trg i raskrsnica pješačkih tokova u Staroj Gradskoj jezgri. Namjena novog Stambeno-
poslovnog objekta “SQUARE” trebala bi da obezbijedi cjelodnevno prisustvo građana, što će bitno uticati na budući život ovog dijela
Grada. Razmišljajući o likovnosti novog objekta, analizirali smo historijat ovog lokaliteta, trenutno stanje na terenu, te nismo pronašli
adekvatnu vezu ni sa jednim od postojećih objekata, pa smo odlučili da tlocrtni gabarit objekta razdvojimo u dvije lamele, od kojih se
jedna fizički naslanja na sjeveroistočnu stranu objekta Privredne komore, ali ga strukturalna staklena površina likovno odvaja od
objekta Komore.

Ovako postavljen objekat, definira sjeveroistočnu stranu Trga Slobode, a projektiran je u dvije konstruktivne cjeline-lamele, od kojih
lamela “L-1”, koja je locirana uz objekat Privredne komore, ima spratnost Pod + Pr + 3 + potkrovlje, a lamela u nastavku lamela “L-2”
ima spratnost Pod + Pr + 5 + potkrovlje, u svom eliptičnom obliku oslobađa vizure i “usmjerava” pješačke tokove prema Panonskim
jezerima i zelenilu na prostoru Slane banje.

Fasadne površine objekta, u donjem dijelu, bile bi obložene kamenom, koji je u ulozi “postamenta”, a gornji dijelovi fasade bili bi
obrađeni u posebnom fasadnom malteru koji po svom izgledu i strukturi asocira na SO. Na ovim fasadnim površinama pojavljuju se
razlike u dubini, a linije između ovih površina imaju nepravilan oblik. Sjene na ovim linijama diskretno podsjećaju na izobate (linije
slijeganja) terena u Tuzli. Prozorski otvori i otvori na lođama na jugozapadnoj strani, sa vanjske strane imaju sklopive kapke koji su u
funkciji zaštite od pregrijavanja prostorija u stanovima, a ovakva vrsta kapaka (u metalnoj – kovanoj izvedbi) bila je karakteristična,
kao fizička zaštita, na trgovačkim radnjama u užoj Gradskoj zoni.

Podrumski prostori i prostori u prizemlju, namijenjeni su različitim poslovnim sadržajima, a svi spratovi namijenjeni su stanovanu.
Projektirana su dva ulaza za stanare, oba sa sjeveroistočne strane Objekta. Jedan od ulaza (u lameli L2) ima stepenište i lift, a drugi
ulaz (u lameli L1) ima samo stepenište. Oba stepeništa mogu imati i funkciju požarnih stepeništa u Objektu. Stanovi su različite
strukture i veličine, po potrebi mogu biti reorganizirani, što će ovisiti od zahtjeva budućih kupaca. Sagledivi ravni krovovi projektirani
su kao “zeleni krovovi”, a odabir odgovarajućeg ukrasnog bilja bit će izvršen u toku izrade Glavnih projekata. Ove krovove koristili bi
stanari stanova kojima ovi krovovi pripadaju, a krovovi bili bi sagledivi sa Trga slobode i iz stanova na višim etažama.

Konstruktivni nosivi elementi objekta, predviđeni su od monolitnog armiranog betona sa punim međuspratnim pločama, betonskim
zidovima i stubovima, a ispod podrumske etaže predviđena je armirana-betonska temeljna kontra ploča. Fasadni i unutarnji zidovi
bili bi zidani od opekarskih proizvoda punih ili šupljih, u odgovarajućoj debljini.

U objektu se predviđaju slijedeće vrste instalacija:
– instalacije vodovoda i kanalizacije sa hidrantskom mrežom
– instalacije centralnog grijanja i klimatizacije
– elektroinstalacije jake i slabe struje

Map

Kontakt podaci

Investitor: INPROZ Group d.o.o.
Tuzla
  • Investitor: INPROZ Group d.o.o.
  • Tuzla
  • Tip objekta: Stambeno poslovni objekat
  • Završetak gradnje: 2019
  • Web stranica: http://www.inprozgroup.ba
  • Kontakt telefon: (+387) 35 252 409 (+387) 61 729-325
  • E-mail: info@inprozgroup.ba

Ostali projekti

Svi projekti